Nhằm quản lý và giám sát việc xuất bản các tài liệu không được xuất bản bởi các nhà xuất bản của nhà nước
Mục đích

Nhằm quản lý và giám sát việc xuất bản các tài liệu không được xuất bản bởi các nhà xuất bản của nhà nước

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 182 Thuộc và nhuộm da lông thú, sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
581
Nơi nộp hồ sơ
 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép xuất bản cho cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Sở Văn hoá -Thông tin chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Không quy định

Thời hạn: Quy định trong Giấy phép

Các hồ sơ cần khi đăng ký
 1. Đơn đề nghị cấp phép, nêu rõ: tên cơ quan, tổ chức xin cấp phép; tên, cỡ in, số lượng trang in; phác thảo nội dung của tài liệu; đối tượng và phạm vi phát hành
 2. Cam kết thực hiện nghiêm nội dung Giấy phép
 3. Hai bản thảo tài liệu. Nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì phải dịch ra tiếng Việt 
Trình tự thủ tục
 1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép phải cấp giấy phép
 2. Nếu từ chối cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Thời hạn trả lời hồ sơ 10 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Thanh tra Bộ Văn hóa – Thông tin
 • Thanh tra Sở Văn hóa – Thông tin
Hình thức xử phạt vi phạm

10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Tài liệu không kinh doanh mà không thực hiện qua nhà xuất bản phải xin phép xuất bản bao gồm:
 • Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước.
 • Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
 • Kỷ yếu hội thảo.      
 • Tài liệu của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article