Mục đích

Để quản lý hoạt động khảo sát khoáng sản

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 05 Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ liên quan.
06
07
08
09
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 1.000.000 đồng

Thời hạn: không quá 12 tháng.

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản, kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực khảo sát. Ranh giới khu vực khảo sát khoáng sản được khoanh định theo ô vuông, mỗi ô có kích thước 1 km x 1 km trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:100.000 theo hệ thống toạ độ vuông góc VN2000;
  2. Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ, dự toán chi phí khảo sát và nguồn tài chính;
  3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản.
Trình tự thủ tục
  1. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.
  2. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận
  3. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép không được cấp.
Thời hạn trả lời hồ sơ

Chưa được chỉ rõ

Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng (Xem Điều 9 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm  2004 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản)

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
  • Giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phải đăng ký tại Cục  Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để thông báo hoạt động và phối hợp quản lý.
  • Diện tích khu vực khảo sát được cấp cho một giấy phép khảo sát khoáng sản không quá hai nghìn kilômet vuông (2000 km2) khoanh định theo toạ độ ô vuông, không hạn chế loại khoáng sản được khảo sát có trong khu vực. Trường hợp đặc biệt cần có diện tích lớn hơn hai nghìn kilômet vuông (2000 km2) phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi cấp giấy phép.
  • Giấy phép khảo sát khoáng sản có thể được cấp cho một số tổ chức, cá nhân cùng hoạt động trong một khu vực. Tổ chức, cá nhân nào nộp đơn xin khảo sát trước và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật thì được xem xét trước.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article