Mục đích

Để quản lý hoạt động chế biến khoáng sản

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 05 Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ liên quan.
06
07
08

 

Nơi nộp hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường (giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn)

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 2.000.000 VNĐ;

Thời hạn: Thời hạn của giấy phép chế biến khoáng sản căn cứ theo báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng dự án và phù hợp với giấy phép đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản
  2. Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;
  3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;
  4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trình tự thủ tục
  1. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.
  2. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận
  3. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép không được cấp.
Thời hạn trả lời hồ sơ

Chưa được chỉ rõ

Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng (Xem Điều 12 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm  2004 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản)

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
  • Giấy phép chế biến khoáng sản được cấp cùng lúc với giấy phép đầu tư đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phải đăng ký tại Cục  Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để thông báo hoạt động và phối hợp quản lý.
  • Giấy phép hoạt động khoáng sản do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phải đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để theo dõi và phối hợp quản lý
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article