Mục đích Để quản lý các tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác
Thể loại Giấy cấp phép
Ngành nào cần 011 Trổng trọt
012 Chăn nuôi.
013 Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp
02101
032
46202
721 Cho thuê phương tiện vận tải
Nơi nộp hồ sơ
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cây trồng trên cạn)
  • Bộ Thủy sản (đối với cây trồng dưới nước)
Lệ phí và Thời hạn Chưa được chỉ rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Liên lạc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cây trồng trên cạn), Bộ Thủy sản (đối với cây trồng dưới nước) để biết điều kiện và hồ sơ xin phép

Trình tự thủ tục Chưa được chỉ rõ
Thời hạn trả lời hồ sơ Chưa được chỉ rõ
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản

Hình thức xử phạt vi phạm Chưa được chỉ rõ
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Tham khảo Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
  • Giống vật nuôi không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh phải được khảo nghiệm bởi tổ chức có chuyên môn về khảo nghiệm giống mới
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article