Quản lý hoạt động sản xuất mẫu chuẩn sản xuất trong nước
Mục đích

Quản lý hoạt động sản xuất mẫu chuẩn sản xuất trong nước

Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 2651
5221
712 Môi giới, đấu giá bất động sản
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn

Không rõ quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ: gồm các giấy tờ sau:

  1. Đăng ký chứng nhận mẫu chuẩn;
  2. 02 bản thiết kế tổng thể của mẫu chuẩn;
  3. 02 bản tài liệu về yêu cầu kỹ thuật và đo lường của mẫu chuẩn;
  4. 02 biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu chuẩn do cơ sở tổ chức thực hiện (nếu có);
Trình tự thủ tục
  1. Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu và gửi tới  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục). Đây là cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền tổ chức việc chứng nhận mẫu chuẩn, quản lý mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận.
  2. Căn cứ vào hồ sơ và kết quả thử nghiệm đã thực hiện tại cơ sở, nếu đã đúng theo yêu cầu về thẩm định quy định tại mục 3 của Quyết định 27, Tổng cục xem xét, quyết định chứng nhận mẫu chuẩn
  3. Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu chưa đúng với yêu cầu về thẩm định quy định tại mục 3 của Quyết định 27, Tổng cục chỉ định tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá mẫu của loại mẫu chuẩn đó. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, Tổng cục xem xét, quyết định chứng nhận mẫu chuẩn.
Thời hạn trả lời hồ sơ

Không rõ quy định

Cơ quan thanh, kiểm tra

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hình thức xử phạt vi phạm

Không rõ quy định

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article