Nhằm quản lý hoạt động của các cơ sở phát hành phim nhựa, băng đĩa phim
Mục đích

Nhằm quản lý hoạt động của các cơ sở phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 5911 
5914 
60 Vận tải đường bộ, đường ống
7722 
4762 
182 Thuộc và nhuộm da lông thú, sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
Nơi nộp hồ sơ
  • Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung phim truyện sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu, khoa học, hoạt hình, giáo khoa do các cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;
  • Sở Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa do các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu
Lệ phí và Thời hạn

Không quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim trong đó ghi rõ tên phim, thể loại phim, nguồn gốc, nội dung phim, tác giả;
  2. Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền phim 
Trình tự thủ tục
  1. Tổ chức, cá nhân muốn lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Thời hạn trả lời hồ sơ 10 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra
  • Bộ Văn hóa – Thông tin
  • Sở Văn hóa – Thông tin
Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 31/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa – thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Phim nhựa, băng đĩa phim do tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền duyệt và cấp giấy phép mới được lưu hành rộng rãi. Băng đĩa phim được phép lưu hành rộng rãi phải dán nhãn kiểm soát theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article