Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
Mục đích

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 59
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký Không quy định
Trình tự thủ tục Không quy định
Thời hạn trả lời hồ sơ Không quy định
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Xử phạt theo quy định tại Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa-thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article