Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt nam
Mục đích Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt nam
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 00

00: tất cả các doanh nghiệp (nếu hoạt động của họ liên quan đến yếu tố nước ngoài)

Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện cấp phép.

 • Đối với cơ quan đại diện nước ngoài
  Cơ quan đại diện nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:
  1. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.
  2. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
  3. Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.
 • Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài.
  Cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải có đủ các điều kiện sau:
  1. Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
  2. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hàng thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử, có nghiệp vụ quản lý thông tin.
  3. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí, bản tin trên màn hình điện tử.
  4. Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.
 • Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài.
  Đoàn đại biểu nước ngoài muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:
  1. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.
  2. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Đối với hội nghị quốc tế.
  Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:
  1. Được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị.
  2. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.
  3. Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp chức năng nhiệm vụ, phạm vi của hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

Hồ sơ xin cấp phép:

 • Đối với cơ quan đại diện nước ngoài.
  1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.
  2. Văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao.
  3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
 • Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:
  1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.
  2. Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép lập văn phòng đại diện và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép;
  3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
 • Đối với các Đoàn đại biểu nước ngoài.
  1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.
  2. Bản sao có công chứng giấy mời, văn bản chấp thuận hoạt động thăm, làm việc của đoàn đại biểu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nêu tại khoản 7, Điều 3 Quy chế này cấp.
  3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
 • Đối với hội nghị quốc tế:
  1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.
  2. Bản sao có công chứng giấy phép, văn bản chấp thuận tổ chức hội nghị của các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
Trình tự thủ tục
 1. Cơ quan, tổ chức muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải làm thủ tục xin phép Bộ Văn hoá thông tin
 2. Trong thời hạn 30 ngày đối với bản tin, bản tin đăng, phát trên màn hình điện tử và 15 ngày đối với tài liệu, tờ rơi kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá -Thông tin có trách nhiệm xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Văn hoá - Thông tin trả lời và nêu rõ lý do.
  • Cơ quan, tổ chức muốn phát hành thông cáo báo chí phải nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế này ít nhất trước 48 tiếng đồng hồ so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí. Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.
  • Trường hợp cần thiết, Bộ Văn hoá - Thông tin uỷ quyền cụ thể cho Sở Văn hoá  - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép phát hành thông cáo báo chí.
Thời hạn trả lời hồ sơ
 • Trong thời hạn 30 ngày đối với bản tin, bản tin đăng, phát trên màn hình điện tử
 • 15 ngày đối với tài liệu, tờ rơi kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chớnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article