Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng các mức hỗ trợ khác nhau thì được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được ưu tiên hỗ trợ trước.

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp Quảng Trị giai đoạn 2018-2021.

Đề án áp dụng đối với  doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (bao gồm cả chi nhánh các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh); Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư về lĩnh vực du lịch và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo Đề án, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện các giải pháp hỗ trợ chung trên các lĩnh vực i) Hỗ trợ cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý; ii) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực; iii) Hỗ trợ tiếp cận đất đai; iv) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; v) Hỗ trợ kết nối thị trường; vi) Truyền thông khởi nghiệp; vii) Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị:

- Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp (Miễn thuế môn bài; đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử; miễn phí, lệ phí thành lập doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký trực tuyến);

- Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể (Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính về thuế, bảo hiểm và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu…);

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (hỗ trợ 50% chi phí thuê văn phòng làm việc trong thời hạn 1 năm, nhưng tối đa không quá 03 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp hoặc khu làm việc chung để hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo được hỗ trợ 20% kinh phí xây dựng, cải tạo, nhưng không quá 100 triệu đồng/1 dự án….); .

- Hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất tại hiện trường, nhưng không quá 10 triệu đồng trên khóa đào tạo cho 01 doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm. Hỗ trợ tối đa không quá 80% chi chí gian hàng tham gia tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và khu vực ASEAN.

+ Hỗ trợ 100% chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu; 50% chi phí thiết kế bao bì, nhãn mác, đăng ký chỉ dẫn địa lý.

+ Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế của tỉnh (du lịch,  nông nghiệp công nghệ cao): tỉnh áp dụng các chính sách hỗ trợ cụ thể như hỗ trợ về các loại thuế, phí đối với các doanh nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch để khai thác tốt các tiềm năng du lịch của tỉnh; ưu tiên bố trí quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, mặt nước tại khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền và hỗ trợ các thủ tục giao đất, cho thuê đất, mặt nước theo quy định hiện hành; Miễn 100% phí thuê đất hoặc thuế đất nông nghiệp trong 5 năm đầu tiên đối với doanh nghiệp có hợp đồng liên kết sản xuất trên diện tích tích tụ (thuê quyền sử dụng đất) thời hạn thuê tối thiểu 10 năm liên tục trở lên và liền vùng liền khoảnh và có diện tích tối thiểu đáp ứng điều kiện…

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án Xếp hạng doanh nghiệp; khuyến khích và khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp nộp thuế cao, doanh nghiệp có tỷ lệ nộp thuế cao so với năm trước, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động xã hội, doanh nghiệp được thăng hạng thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Nghị quyết này Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article