Theo quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV (có hiệu lực từ 01/01/2018), các thông tin sau được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV:

1. Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV;

2. Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ. ươm tạo doanh nghiệp;

3. Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Điều 29 Luật Hỗ trợ DNNVV quy định: cơ quan hỗ trợ DNNVV thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ DNNVV các thông tin khác có liên quan. Hoạt động công khai này phải được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ DNNVV được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện thông qua 2 hình thức:

i) Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ DNNVV;

ii) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ DNNN, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV.

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV.

Cho đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất trên cả nước thực hiện quy định về công khai thông tin hỗ trợ DNNVV, gửi Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 09/5/2018 về triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) để đăng tải trên Cổng thông tin tại địa chỉ tên miền www.business.gov.vn (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article