Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt trong Quý III/2018.

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn Thành phố; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV hoạt động và phát triển đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 09/5/2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân Thành phố phân giao nhiệm vụ và quy định trách nhiệm của Sở, Ban, ngành trực thuộc chủ động và phối hợp với các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ:

i) Tuyên truyền phổ biến Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan;

ii) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho các DNNVV; hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV Thành phố theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.

iii) Hỗ trợ thuế, kế toán;

iv) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;

v) Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;

vi) Hỗ trợ mở rộng thị trường;

vii) Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý;

viii) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực;

ix) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

x) Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo;

xi) Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch: từ Ngân sách Thành phố cấp trong hoạt động chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị; nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Các DNNVV cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, kịp thời chính xác theo quy định, chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp. Sử dụng các nguồn lực hỗ trợ của Thành phố một cách phù hợp, hiệu quả. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article