Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế (Điều 82), lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai (Điều 83), lĩnh vực vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Điều 84), lĩnh vực giao thông vận tải (Điều 85), lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển đô thị (Điều 86), lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch (Điều 87), lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Điều 88), lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao (Diều 89), lĩnh vực y tế và xã hội (Điều 90), lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường (Điều 91), lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội (Điều 92), thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo (Điều 93), lĩnh vực thi hành pháp luật (Điều 94), xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính (Điều 95) và nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 96.

 

Là cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Cụ thể như sau:

a) Định hướng công tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương. Tổng hợp xây dựng các chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều phối, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chương trình trợ giúp sau khi được duyệt;

b) Tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuyên dương, khen thưởng các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, có sáng tạo trong thiết kế mẫu mã và truyền dạy nghề;

c) Hàng năm, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các vấn đề cần giải quyết để tổng hợp hợp xây dựng báo cáo thường niên về doanh nghiệp nhỏ và vừa;

d) Phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương theo quy định hiện hành;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các địa phương có tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 3000 (không bao gồm hợp tác xã và hộ kinh doanh) có thể thành lập một đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương (Điều 18 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article