Tham mưu giúp lãnh đạo Cục trong công tác hành chính, văn thư; kế toán, tài chính, bảo hiểm; tổ chức, cán bộ và đào tạo; quản trị và lễ tân.
Chức năng
 
Văn phòng có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Cục trong công tác hành chính, văn thư; kế toán, tài chính, bảo hiểm; tổ chức, cán bộ và đào tạo; quản trị và lễ tân.
 
 
 
Nhiệm vụ
 
1. Công tác hành chính, văn thư: tiếp nhận, xử lý công văn, tài liệu đi đến; tổng hợp, đôn đốc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của Cục; tổng hợp báo cáo chung của Cục; quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ công việc.
2. Công tác kế toán, tài chính, bảo hiểm:  lập dự toán ngân sách hàng năm của Cục, tổng hợp và phân bổ ngân sách cho các đơn vị thuộc Cục; thực hiện việc thu, chi ngân sách theo kế hoạch và chế  độ kế toán hiện hành; thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính, bảo hiểm theo quy định; kiểm tra, quyết toán thu, chi của các đơn vị dự toán cấp 3 và của Cục.
3.Công tác tổ chức cán bộ và đào tạ tổng hợp, xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự của Cục; lập kế hoạch biên chế và lao động hợp đồng; tham mưu Lãnh đạo Cục trong công tác tuyển dụngt và bổ nhiệm cán bộ, công chức của Cục; quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ theo phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục trong công tác quản lý tài sản, NSNN tại các dự án ODA thuộc Cục.
5. Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, kế toán, tài chính, bảo hiểm; tổ chức cán bộ và đào tạo tại các Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Miền Trung và phái Nam.
6. Công tác quản trị, tài sản và lễ tân.
7. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.
 
Liên hệ
 
                     Bà Hoàng Thị Hồng - Chánh Văn phòng  
                     Cục Phát triển doanh nghiệp
                     Số 6 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
                     ĐT: 08043854
                     Fax: +(84.43) 7342189
                     Email: vpcuc@business.gov.vn 
 
                     Bà Nguyễn Tùng Anh - Phó Chánh Văn phòng
                     Cục Phát triển doanh nghiệp 
                     Số 6 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
                     Fax: +(84.43) 7342189
                     Email: vpcuc@business.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article