Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và là đơn vị tài khoản cấp 3 (Quyết định số 1551/QĐ-BKH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 
Chức năng
 
Tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Bắc.
 
 
Nhiệm vụ
 
1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2. Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác;
3. Xúc tiến, triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp;
4. Triển khai thí điểm một số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phân công;
5. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn nhân lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao;
6. Chủ trì xây dựng kế hoạch biên chế của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền ra quyết định;
7. Tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp của Nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
8. Tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, đào tạo, phổ biến thông tin cũng như quảng bá hình ảnh của Trung tâm và các doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp giao.

Cơ cấu tổ chức
 
Ban Lãnh đạo Trung tâm gồm 01 Giám đốc và một số Phó Giám đốc
Các đơn vị thuộc Trung tâm gồm:
Văn phòng Trung tâm;
Phòng Đào tạo;
Phòng Tư vấn

Liên hệ
 
Ông  Lê Mạnh Hùng
Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc
Cục Phát triển doanh nghiệp
175 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội
ĐT: 84-4 734443     Fax: 84-4 7344163
Email: smetac@hn.vnn.vn
Website:
http://www.hotrodoanhnghiep.gov.vn
http://www.tachanoi.gov.vn
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article