Tham mưu Lãnh đạo Cục trong lĩnh vực tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.
Chức năng
 
Tham mưu Lãnh đạo Cục trong lĩnh vực tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.
 
 
 
Nhiệm vụ
 
Để thực hiện chức năng tham mưu Lãnh đạo Cục trong lĩnh vực tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp, Phòng Đầu tư và Quản trị doanh nghiệp có các nhiệm vụ sau:
1. Làm đầu mối theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung về tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước;
2. Tham gia hướng dẫn, xử lý vướng mắc về quản trị doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật về chính sách phát triển doanh nghiệp;
3. Chủ trì, tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai hỗ trợ quản trị doanh nghiệp; kết nối, phối hợp và thực hiện về các vấn đề liên quan đến hỗ trợ quản trị doanh nghiệp;
4. Tham gia nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình quản trị doanh nghiệp, đầu tư, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
5. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.

Liên hệ

               Ông Vũ Xuân Thuyên
               Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Đầu tư và Quản trị
               Cục Phát triển doanh nghiệp
               Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
               Điện thoại:  08044063    Fax: 043.7342189
               Email: dtqt@business.gov.vn
 
               Ông Nguyễn Quang Vinh
               Phó Trưởng phòng Đầu tư và Quản trị doanh nghiệp
               Cục Phát triển doanh nghiệp
               Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
               Điện thoại:  08044063    Fax: 043.7342189
               Email: dtqt@business.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article