Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
Chức năng
 
Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sắp xếp, đổi mới DNNN.
 
 
 
Nhiệm vụ
 
1.Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về sắp xếp, đổi mới DNNN;
2. Tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới ,phát triển  DNNN;
3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục sắp xếp, đổi mới và phát triển DNNN;
4. Theo dõi, đánh giá tổng hợp việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành nghề kinh doanh và việc tổ chức quản lý tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước theo phân công;
5. Phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển DNNN;
6. Tham gia thẩm định, đóng góp ý kiến cho các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại  DNNN theo phân công;
7. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.
 
Liên hệ:
 
         Bà Nguyễn Phương Lan - Phó Trưởng Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước
         Cục Phát triển doanh nghiệp
         Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
         ĐT: 08043507 Fax: 043. 742189
         E-mail: SOE@business.gov.vn
 
         Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Phó Trưởng Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước
         Cục Phát triển doanh nghiệp
         Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
         ĐT: 08043507 Fax: 043. 742189
         E-mail: SOE@business.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article