Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chức năng
 
Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 

Nhiệm vụ
 
1.Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; mô hình và phương thức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2.  Chủ trì tổng hợp hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
3. Chủ trì hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch và giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
4. Chủ trì tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  và đề xuất các vấn đề cần giải quyết trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý;
5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và nâng cao năng lực cho hệ thống trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ;
6. Phối hợp xây dựng và tham gia thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
7. Giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng Thư ký Thường trực Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
8. Theo dõi, phối hợp hoạt động của các Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, miền Trung và phía Nam;
9. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.
 
Liên hệ
 
Ông Lê Văn Khương - Trưởng Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cục Phát triển doanh nghiệp
Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 08044948     Fax: 043. 7342189
E-mail: ptdn@business.gov.vn
 
Bà Trịnh Thị Hương  - Phó Trưởng Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cục Phát triển doanh nghiệp
Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 08044948     Fax: 043. 7342189
E-mail: ptdn@business.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Trưởng Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cục Phát triển doanh nghiệp
Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 08044948     Fax: 043. 7342189
E-mail: ptdn@business.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article