Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác kế hoạch và tổng hợp chính sách phát triển doanh nghiệp; tổng hợp chung về đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề chung của Cục Phát triển doanh nghiệp.

Chức năng 

Phòng Tổng hợp và Chính sách có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác kế hoạch và tổng hợp chính sách phát triển doanh nghiệp; tổng hợp chung về đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề chung của Cục.

  

Nhiệm vụ

1. Làm đầu mối và tổng hợp các ý kiến đóng góp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội toàn quốc, theo vùng lãnh thổ, theo ngành; kế hoạch 5 năm và hàng năm;

2. Làm đầu mối tổng hợp các đề án, chính sách, các báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân); định kỳ báo cáo tổng hợp chung về đầu tư của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp cần thiết;

3. Làm đầu mối hoặc tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi luật pháp, cơ chế, chính sách về đầu tư trong nước (đối với doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân);

4. Tham gia và thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đến hội nhập quốc tế, WTO, cạnh tranh, đấu thầu, đầu tư, tài chính-tiền tệ và chính sách thuế.

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Cục trưởng giao.

Trong năm 2005, Phòng là đơn vị chủ đạo điều phối và lập ra Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010

Liên hệ:

         Bà Bùi Thu Thủy

         Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và Chính sách
         Cục Phát triển doanh nghiệp
         Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà nội, Việt nam 
         Điện thoại: 08044932
         Fax: 84-43-7342189
         Email: THCS@business.gov.vn
 
         Bà Nguyễn Việt Huệ
         Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách
         Cục Phát triển doanh nghiệp
         Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà nội, Việt nam 
         Điện thoại: 08044932
         Fax: 84-43-7342189
         Email: THCS@business.gov.vn
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article