Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh sách Sở Kế hoạch và Đầu tư toàn quốc

Theo địa giới hành chính, hiện cả nước có 63 Sở Kế hoạch và Đầu tư: