Thông báo nhận hồ sơ dự án để hỗ trợ tài chính cho DNNVV năm 2017

Thời gian nhận hồ sơ dự án đến hết ngày 31/12/2017.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

20 lĩnh vực, dịch vụ, địa bàn nhà nước độc quyền trong thương mại

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện.

Cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công ích trong 20 lĩnh vực giai đoạn 2017-2020

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí.

Yên Bái khuyến khích đầu tư vào công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao

Nhà đầu tư nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bình Phước ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

Trường hợp nhà đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau sẽ được áp dụng mức ưu đãi cao nhất

Bến Tre khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp được Bến Tre áp dụng chính sách khuyến khích của tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

123...Trang cuối