Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2013/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp được quy định trong Nghị định số 43/20110/NĐ-CP nói trên đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng làm rõ hơn. Cụ thể:

Quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác :

Đối với trường hợp này, nếu như Nghị định số 43/2010/NĐ-CP quy định “cơ quan cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét bổ sung mã mới” thì theo Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, ngoài nhiệm vụ thông báo cho Tổng cục Thống kê để bổ sung mã mới, cơ quan đăng ký kinh doanh ” xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” nếu những ngành, nghề này không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh .

Quy định liên quan đến mã số doanh nghiệp (Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP): Nghị định số 05/2013/NĐ-CP bổ sung quy định về số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Về số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp , hộ kinh doanh: Khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký.

Về b ản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp :

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP giải thích rõ “Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là các giấy tờ đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” và quy định “Đối với hồ sơ đăng ký phải có hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ xác nhận việc tặng cho phần vốn góp, doanh nghiệp có thể gửi bản gốc hoặc bản sao hợp lệ”.

Quy định liên quan đến c ông bố nội dung đăng k ý doanh nghiệp:

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP bổ sung một số quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được Bộ Tài chính quy định.

Quy định liên quan đến phát hành thêm cổ phần: Công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thông phải gửi văn bản thông báo việc phát hành thêm cổ phần phổ thông đến địa chỉ thường trú của các cổ đông theo hình thức gửi bảo đảm. Đồng thời, Thông báo này cũng phải được đăng trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

Quy định liên quan đến giải thể: doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể doanh nghiệp tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp và đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp).

Quy định liên quan đến tạ m ngừng kinh doanh:

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP bổ sung tác nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể là cơ quan đăng ký kinh doanh: “trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh” và “cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng hoạt động” theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article