Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (giao dịch mua, bán vàng giao ngay) tại Thông tư số 38/2012/TT-NHNNngày 28 tháng 12 năm 2012.

Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua, bán vàng miếng của tổ chức tín dụng được quy đổi sang đồng Việt Nam theo giá vàng quy đổi trạng thái.

Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được tính trên cơ sở doanh số mua, bán vàng miếng giao ngay, bao gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng giao ngay ngoại bảng. Trạng thái vàng - được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc - không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm. Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng không bao gồm số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua, bán vàng để thực hiện tất toán số dư của các hoạt động đã phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ) theo Phụ lục đính kèm Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2013.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article