Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 3046/QĐ-TCHQban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Về Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa gồm 5 bước cơ bản. Thủ tục hải quan điện tử đối với từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể, tùy theo kết quả phân luồng có thể trải qua đủ cả 5 bước hoặc chỉ trải qua một số bước nhất định của Quy trình.

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động tiếp nhận, kiểm tra, cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ hải quan

Việc kiểm tra hồ sơ hải quan do công chức Hải quan thực hiện đối với toàn bộ bộ hồ sơ hải quan điện tử. Nếu kiểm tra hồ sơ phát hiện có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai, khai không đầy đủ các thông tin chi tiết về đặc trưng của hàng hóa và cần phải điều chỉnh thì công chức kiểm tra hồ sơ yêu cầu người khai hải quan sửa đổi bổ sung. Trường hợp có nghi vấn, công chức đề xuất Chi cục trưởng quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra.

Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa

Bước 4: Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ, xác nhận đã thông quan; giải phóng hàng; đưa hàng hóa về bảo quản; hàng chuyển cửa khẩu, trao đổi thông tin với Chi cục hải quan cửa khẩu.

Bước 5: Phúc tập hồ sơ

Việc kiểm tra phúc tập những hồ sơ do Hệ thống lựa chọn và cảnh báo phải được thực hiện ngay trong ngày đăng ký tờ khai. Những trường hợp còn lại phải được ưu tiên phúc tập trong thời gian sớm nhất. Kết quả kiểm tra phù hợp thì chuyển đến các khâu nghiệp vụ tiếp theo. Trường hợp công chức phát hiện thấy lô hàng có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật hiện hành thì liên hệ bằng điện thoại thông báo, trao đổi với hải quan khu vực giám sát hàng hóa để xác định lô hàng còn trong khu vực giám sát hải quan hay đã ra khỏi khu vực giám sát hải quan để có cách xử lý theo quy định .

Về Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài : Quy trình này quy định các bước thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

Về tiếp nhận thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công:

Bước 1: Tiếp nhận thông báo hợp đồng gia công;

Bước 2: Kiểm tra thông tin hợp đồng gia công (kiểm tra điều kiện thực hiện gia công; kiểm tra các thông tin khai báo tại danh mục kèm theo hợp đồng (nếu có).

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ hợp đồng gia công;

Bước 4: Kiểm tra cơ sở sản xuất. Nếu kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất phù hợp thì chấp nhận hợp đồng gia công và phản hồi thông tin cho người khai hải quan thông qua Hệ thống.

Kiểm tra, tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư:Thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện theo quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán (trừ việc kiểm tra tính thuế).

Thủ tục tiếp nhận thông báo định mức:

Bước 1: Tiếp nhận thông báo định mức.

Bước 2: Kiểm tra thông tin định mức.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ định mức.

Bước 4: Kiểm tra thực tế định mức.

Thủ tục tiếp nhận thông báo điều chỉnh định mức: thực hiện như thủ tục tiếp nhận thông báo định mức.

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công: Thủ tục hải quan điện tử đối với sản phẩm gia công xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài thực hiện theo quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán (trừ việc kiểm tra tính thuế).

Thủ tục thanh khoản:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu thanh khoản.

Bước 2: Công chức kiểm tra yêu cầu thanh khoản.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ thanh khoản.

Bước 4: Kiểm tra việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê mượn phục vụ hợp đồng gia công.

Bước 5: Xác nhận hoàn thành thanh khoản

Về Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Quy trình này quy định các thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (2 bước); đăng ký, điều chỉnh định mức; kiểm tra định mức; thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm; …

Về Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất , áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX).

Quy trình gồm các bước: Tiếp nhận thông tin hàng hóa chuyển tồn theo thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của DNCX (3 bước); đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa nhập khẩu của DNCX; đăng ký, điều chỉnh định mức của DNCX; thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của DNCX; kiểm tra báo cáo đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của DNCX và kiểm tra hàng tồn kho.

Về Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử : Việc phúc tập hồ sơ hải quan được thực hiện sau khi lô hàng đã thông quan và hoàn thành phúc tập trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày quyết định thông quan lô hàng trên Hệ thống.

Đồng thời, Quyết định ban hành Phụ lục về Quy trình cấp phát, quản lý, thu hồi tài khoản truy cập hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; Phụ lục về quy định một số mẫu dấu, bảng biểu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quyết định số 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Quyết định số 2294/QĐ-TCHQ ngày 11/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử và Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ ngày 28/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article