Ngày 25 tháng 12 năm 2012, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013 tại Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL.

Theo đó, 45 nhà máy điện (13 nhà máy điện ở Miền Bắc, 19 nhà máy điện ở Miền Trung, 13 nhà máy điện ở Miền Nam như Nhà máy Thủy điện Thác Bà, Nhà máy Thủy điện Cửa Đại, Nhà máy nhiệt điện Quàng Ninh, Ninh Bình v.v…) là các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013; 22 nhà máy dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2013 khi chính thức vận hành thương mại và đáp ứng đủ điều kiện (Nhà máy điện Văn Chấn, Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Nhà máy điện Uông Bí  MR1, Uông Bí MR 2 v.v…). Danh sách này được nêu trong Phụ lục 1 của Quyết định nói trên.

Phụ lục 2 của Quyết định nêu Danh sách sách 25 nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013 (gồm 14 nhà máy thủy điện, 5 nhà máy  tuabin khí, 5 nhà máy nhiệt điện dầu và 1 nhà máy than nhập), 10 nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013 do chưa đủ điều kiện (Nhà máy điện Nậm Chiến 2, Nhà máy điện Sông Tranh 2, Nhà máy điện Hương Sơn, Nhà máy điện Thái An, Nhà máy điện Bá Thước 2, Nhà máy điện Nho Quế 3, Nhà máy điện Đa Dâng 2, Nhà máy điện Sử Pán 2, Nhà máy điện Nậm Chiến 1, Nhà máy điện Bắc Hà).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article