Ngày 18 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ngày 18 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Các quy định về cụm công nghiệp làng nghề (khoản 2 Điều 2), quy định về việc Sở Công Thương tổ chức lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp, UBND cấp huyện tổ chức lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp làng nghề (khoản 4 Điều 7), quy định về việc Sở Công thương pPhê duyệt Điều lệ quản lý; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (tiết 4 khoản 1 Điều 22) của Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND được hủy bỏ.

Quyết định sửa đổi khái niệm cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp (bao gồm cụm công nghiệp - cụm tiểu thủ công nghiệp) là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiu thủ công nghiệp cơ sở dịch vụ phục vụ sản xut công nghiệp- tiu thủ công nghiệp; có ranh giới địa lý xác định, có hàng rào tách biệt, không có dân cư sinh sống; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật chung được xây dựng đồng bộ, đảm bảo đy đủ các điu kiện để sản xuất kinh doanh thuận lợi, an toàn và bền vững nhm di dời, sp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh; do Ủy ban nhân dân thành phHà Nội quyết định thành lập. Cụm công nghip có quy mô tối đa không quá 50ha (trường hợp mở rộng ti đa không quá 75ha). Cụm công nghiệp hoạt động theo Quy định này và các quy định của pháp luật liên quan.

Về điều kiện thành lập cụm công nghiệp: ngoài quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND nêu trên, Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND quy định rõ: nếu trên địa bàn cấp huyện đã có các cụm công nghiệp đang hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp phải không thp hơn 60%.

Để mở rộng cụm công nghiệp, cần thêm điều kiện “cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60%”.

Ngoài ra, các quy định về Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; Giao đất, cho thuê đất trong cụm công nghiệp; Chức năng, quyền và nghĩa vụ của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; Điều lệ quản lý, dịch vụ công cộng và tiện ích cụm công nghiệp; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã đều được sửa đổi, bổ sung.

Sau khi cụm công nghiệp được cấp có thm quyn thành lập, chủ đu tư có trách nhiệm xây dựng và ban hành Điều lệ quản lý cụm công nghiệp làm cơ sở thực hiện trong quá trình quản lý hoạt động sau đu tư. Trường hợp cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đu tư thì mc phí các dịch vụ công cộng, tiện ích được xác định trên nguyên tắc thoả thuận thông qua ký kết hợp đng giữa doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và đơn vị kinh doanh hạ tng. Trường hợp cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quản lý và kinh doanh hạ tng, căn cứ khung giá của Sở Tài chính hướng dẫn, được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Thống nhất tên gọi cụm công nghiệp làng nghề đã thành lập và triển khai xây dựng trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thành tên cọi cụm công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article