Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả hợp tác xã), doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 .

Ngày 21 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP   q uy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/NQ-CP về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả hợp tác xã), doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 .

Bốn đối tượng không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 bao gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số; bất động sản; chứng khoán; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Doanh nghiệp được xếp hạng I theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước;

- Doanh nghiệp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt;

- Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2012 của doanh nghiệp so với tổng số thuế đã tạm tính hàng quý.

Thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động cung ứng suất ăn ca được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2012, miễn thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh năm 2012.

Doanh nghiệp, tổ chức được giảm thuế, miễn thuế là đơn vị được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.  Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân được miễn thuế khoán thuế giá trị gia tăng năm 2012 .

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Miễn số thuế khoán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh cho công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh thuê nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ; giá chăm sóc trông giữ trẻ; giá cung ứng suất ăn ca cho công nhân không cao hơn mức giá tháng 12 năm 2011.

Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xác định số thuế được giảm, số thuế được miễn, kê khai thuế, quyết toán thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh  đồng thời ban hành hệ thống biểu mẫu cho các trường hợp miễn, giảm thuế nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2012.

 

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article