Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 03/2012/TT-BXD về Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm Amfibole cấm nhập khẩu.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 03/2012/TT-BXD về Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm Amfibole cấm nhập khẩu.

Theo đó, các vật liệu Crocidolite (amiăng xanh) - mã số HS 2524.10.00  và loại khác (gồm amiăng nâu, Anthophilite, Tremolite) – mã số 2524.90.00 thuộc nhóm amfibole theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài bị cấm nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 và thay thế Quyết định số 27/2006/QD-BXD  ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article