Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng 2012 cho các thương nhân mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2012.

Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng 2012 cho các thương nhân được quy định tại Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ để mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2012.

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012 được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thuộc đối tượng nêu trên. Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ tối đa 500.000 tấn (năm trăm ngàn tấn) theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 812/QĐ-TTg nói trên. Thời gian mua tạm trữ từ ngày 10/07/2012 đến hết ngày 10/08/2012. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế tính từ thời điểm mua thóc, gạo theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư này đến thời điểm bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không quá thời hạn ngày 10/10/2012.

Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 11,5%/năm theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 4157/NHNN-TD ngày 09/07/2012.

Hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng gồm: Công văn đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng của thương nhân thu mua tạm trữ thóc, gạo; Bản sao có chứng thực Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ giữa thương nhân và ngân hàng thương mại nơi thương nhân vay vốn; Bảng kê nhập, xuất, tồn kho thóc gạo mua tạm trữ, có xác nhận của Lãnh đạo Sở Công Thương nơi thương nhân có kho tạm trữ thóc, gạo; Bảng kê dư nợ vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ và trả lãi vay ngân hàng; Bảng tính toán lãi suất tiền vay ngân hàng mua thóc, gạo tạm trữ đề nghị được hỗ trợ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article