Mã chứng khoán trong nước được VSD cấp là duy nhất và không trùng lắp với các mã chứng khoán đã niêm yết hoặc mã chứng khoán đã được VSD cấp, được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Ngày 21 tháng 8 năm 2012, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-VSD về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế  cho các chứng khoán đáp ứng được quy định tại Điều 14 Khoản 3 Quy chế đăng ký, lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mã chứng khoán trong nước được VSD cấp là duy nhất và không trùng lắp với các mã chứng khoán đã niêm yết hoặc mã chứng khoán đã được VSD cấp, được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN) được VSD cấp trên cơ sở thoả thuận đối tác với Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (ANNA) và theo các nguyên tắc quy định của tổ chức này tại Bộ Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6166 về chứng khoán và công cụ tài chính.

Đồng thời, VSD thực hiện cung cấp mã chứng khoán tạm thời cho các trái phiếu Chính phủ/trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/ tín phiếu theo đề nghị của tổ chức phát hành trái phiếu/tín phiếu hoặc bảo lưu mã chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành là công ty đại chúng.

Việc cấp mã chứng khoán chính thức được VSD thực hiện đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán khi tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD. Đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu niêm yết trên thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ, mã chứng khoán trong nước và mã ISIN sẽ được VSD tự động cấp đồng thời với cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

- Mã cổ phiếu gồm 3 ký tự, gồm 3 chữ cái in hoa hoặc 2 chữ cái in hoa và 1 ký tự số hoặc 1 chữ cái in hoa và 2 ký tự số.

- Mã trái phiếu Chính phủ bao gồm 9 ký tự, bao gồm 1 ký tự thể hiện Tổ chức phát hành, 1 ký tự thể hiện Phương thức phát hành, 2 ký tự thể hiện Năm phát hành, 2 ký tự thể hiện Năm đáo hạn và 3 ký tự thể hiện Số thứ tự tại VSD.

- Mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bao gồm 9 ký tự, trong đó 1 ký tự thể hiện Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 3 ký tự thể hiện Tổ chức phát hành, 2 ký tự thể hiện Năm phát hành và 3 ký tự thể hiện Số thứ tự tại VSD.

- Mã trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm 9 ký tự, bao gồm : Tổ chức phát hành (3 ký tự), Phương thức phát hành (1 ký tự), Năm phát hành (2 ký tự) và Số thứ tự tại VSD (3 ký tự).

- Mã trái phiếu công ty niêm yết /đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:

Tổ chức phát hành

Đặc tính trái phiếu

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

3 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Mã trái phiếu công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM bao gồm 8 ký tự được quy định như sau:

Tổ chức phát hành

Đặc tính trái phiếu

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

3 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

2 ký tự

- Mã ISIN bao gồm 12 ký tự chữ và số được quy định như sau:

Mã quốc gia của tổ chức phát hành chứng khoán

Mã chứng khoán

trong nước

Ký tự kiểm tra

2 ký tự chữ (VN)

9 ký tự (số và chữ)

1 ký tự

Hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại VSD bao gồm:  Giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán (Mẫu 01/CMCK);  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu xác nhận việc đã đăng ký công ty đại chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán cho công ty đại chúng là 06 tháng kể từ ngày có văn bản thông báo của VSD. Sau thời hạn này, nếu công ty đại chúng không thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, VSD có quyền tự động hủy bỏ mã đã bảo lưu để cấp cho công ty đại chúng khác. Mỗi công ty đại chúng chỉ được VSD xem xét chấp thuận đăng ký bảo lưu mã chứng khoán một lần duy nhất.

Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ  tổ chức phát hành.

Việc cung cấp mã chứng khoán tạm thời cho trái phiếu Chính phủ/trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/tín phiếu được VSD thực hiện sau khi nhận được văn bản đề nghị của TCPH.

Việc cấp mã chứng khoán sẽ được VSD xem xét, thực hiện khi tổ chức phát hành nộp Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán (Mẫu 02/CMCK) kèm theo hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD.

Các tổ chức phát hành có mã chứng khoán đã được Sở giao dịch chứng khoán cấp trước đây không phải thực hiện xin cấp lại mã chứng khoán trong nước với VSD và các mã chứng khoán này sẽ được VSD giữ nguyên và ghi nhận vào hệ thống mã chứng khoán trong nước đã cấp của VSD. Các tổ chức phát hành có mã chứng khoán trong nước đã được VSD cấp và ghi nhận trước đây sẽ không phải thực hiện xin cấp mã ISIN với VSD. VSD tự động cấp mã ISIN cho các mã chứng khoán này theo quy định nêu tại Mục II Phần B Quy chế này. Toàn bộ thông tin về mã chứng khoán trong nước và mã ISIN sau khi cấp sẽ được VSD công bố lên trang web của VSD để phục vụ cho việc tra cứu của các bên liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 22/4/2010 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article