Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh mục máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được tại Thông tư số 04/2012/TT-BKH.

Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh mục máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được tại Thông tư số 04/2012/TT-BKH .

Các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này là căn cứ để thực hiện miễn, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 12/8/2008 của Chính phủ quy địh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được là hàng hóa được quy định tại một trong các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này không phụ thuộc mục đích sử dụng, trừ hàng hóa chuyên dùng. Hàng hóa chuyên dùng là hàng hóa đòi hỏi phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khi sử dụng nêu trong các chứng chỉ chuyên ngành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2012; thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article