Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 là 1.369đ/KWh.

Ngày 9 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện tại Quyết định số 1992/QĐ-BTC.

Theo đó, giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 là 1.369đ/KWh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article