Lệ phí cấp mới giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng/giấy phép); lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng/giấy phép).

Ngày 3 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính có Thông tư số 133/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, thương nhân nước ngoài khi được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam đều phải nộp lệ phí. Lệ phí cấp mới giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng/giấy phép).  Lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng/giấy phép).

Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác tổ chức thu, thẩm định việc thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số  73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện hành tại các Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số  06/2010/NĐ-CP ng ày 28/10/2010 của Chính phủ.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article