Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch tại Thông tư số 32/2012/TT-BNN.

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch tại Thông tư số 32/2012/TT-BNN.

Theo đó, các vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh ở thủy sản; sinh vật gây ô nhiễm; các chất độc hại; các đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc tuỳ theo tình hình dịch bệnh động vật ở trong nước và trên thế giới là đối tượng kiểm dịch theo quy định tại Thông tư này.

Không chỉ thủy sản và sản phẩm thủy sản phải tiến hành kiểm dịch mà các phương  tiện, vật dụng có liên quan đến vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản (các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường xe lửa, đường sông, đường biển, đường hàng không: máy bay, tàu hoả, ô tô, tàu thuyền, và các phương tiện vận chuyển khác; các vật dụng, dụng cụ, bao bì chứa đựng liên quan đến vận chuyển, lưu giữ, bốc xếp thủy sản, sản phẩm thủy sản; chất độn, chất thải trong quá trình vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản) cũng nằm trong danh mục đối tượng phải kiểm dịch thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article