Quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại  Sở Tài chính cấp tỉnh được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại  Sở Tài chính cấp tỉnh được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy trình này quy định nội dung, trình tự thủ tục tiến hành các công việc về đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương (sau đây gọi tt là Sở Tài chính các tỉnh), bao gồm: xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký giá, kê khai giá và loại giá đăng ký giá, kê khai giá; lập danh sách và thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá; tiếp nhận và xử lý Biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá; phối hp công khai thông tin đăng ký giá, kê khai giá.

Cục Quản lý giá/Sở Tài chính các tỉnh tiến hành lập danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá để trình cấp có thẩm quyền quyết định. Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Tổng Công ty cổ phần, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mà doanh nghiệp đó có mạng lưới sản xuất, kinh doanh trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp độc quyền; doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật cạnh tranh là các đối tượng  trong danh sách thực hiện kê khai và đăng ký giá tại Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính). Tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính hoặc chi nhánh sản xuất kinh doanh, hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh thuộc danh sách thực hiện kê khai và đăng ký giá tại Sở Tài chính các tỉnh.

Quy trình xác định rõ các bước của việc thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá; tiếp nhận và xử lý biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá; phối hợp công khai thông tin  đăng ký giá, kê khai giá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article