Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp  môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2012.

Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp  môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 125/2012/TT-BTC  ngày 30 tháng 7 năm 2012.

Thông tư hướng dẫn cụ thể 11 vấn đề sau:

- Quản lý vốn điều lệ đã góp, vốn được cấp, vốn chủ sở hữu (Quản lý vốn điều lệ đã góp, vốn được cấp; quản lý vốn chủ sở hữu);

- Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm (trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ và chi nhánh nước ngoài; trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm; Thủ tục phê chuẩn việc áp dụng (hoặc thay đổi áp dụng) phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm);

- Đầu tư tài chính (nguyên tắc đầu tư, đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu, Đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm);

- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

- Doanh thu, chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

- Doanh thu, chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

- Tách quỹ và phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ;

- Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận;

- Quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;

- Chế độ báo cáo;

- Công khai thông tin.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được mở tối đa 20 chi nhánh và văn phòng đại diện. Trường hợp muốn mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện bổ sung vốn điều lệ đã góp theo nguyên tắc: đối với mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tăng thêm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định là 10 tỷ đồng Việt Nam. Đối với trường hợp kinh doanh đồng thời cả môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định là 4 tỷ đồng Việt Nam. Vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp tái bảo hiểm không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại khoản 4, Điều 43 Nghị định 123/2011/NĐ-CP.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện quyết toán tài chính và chấp hành đầy đủ các quy định về báo cáo tài chính, lập và gửi cho cơ quan tài chính Nhà nước, cơ quan thống kê, cơ quan thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (kể cả các doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe), chi nhánh nước ngoài) theo tháng, quý phải nộp 9 loại báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ cho Bộ Tài chính. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, hệ thống báo cáo gồm 11 loại.  Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải gửi 5 loại báo cáo và  doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính 3 loại báo cáo.

Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện công bố công khai thông tin theo các quy định sau: i) công bố toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài; ii) công bố công khai trên báo Trung ương và báo địa phương nơi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đóng trụ sở chính trong 3 số báo liên tiếp các thông tin bao gồm: Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính tóm tắt, kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài còn có thể tự quyết định việc công bố công khai thông tin dưới hình thức phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan quản lý nhà nước; họp báo; trên đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2012; thay thế Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và Điều 2 Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article