Ngày 8 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Ngày 8 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, các tổ chức tư vấn định giá trong nước đăng ký cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải hội đủ 6 điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư. Các tổ chức tư vấn định giá nước ngoài không thành lập pháp nhân chỉ được phép cung cấp dịch vụ này chỉ khi hợp tác, liên danh với các tổ chức tư vấn định giá trong nước được Bộ Tài chính công nhận.

Hồ sơ đăng ký trở thành tổ chức tư vấn định giá bao gồm: i) đơn đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này); ii) bản sao có chứng thức Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp; iii) quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp dự kiến sẽ áp dụng; iv) báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ đã thực hiện trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp trong ba năm liên kề trước năm đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư này); v) danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá chuyên trách tại doanh nghiệp, kèm theo bản sao có chứng thực thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp; bản sao hợp đồng lao động giữa thẩm định viên về giá và tổ chức tư vấn định giá; vi) báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2 năm liền kề trước năm đăng ký trở thành tổ chức tư vấn định giá; vii) văn bản cam kết của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính xem xét hồ sơ và chấp thuận tổ chức tư vấn định giá đủ điều kiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Bộ Tài chính có công văn thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do. Bộ Tài chính công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính ( www.mof.gov.vn ).

Định kỳ hàng năm, tổ chức tư vấn định giá đã được Bộ Tài chính công nhận có trách nhiệm gửi các báo cáo cho Bộ Tài chính về tình hình hoạt động của tổ chức. Báo cáo đột xuất với Bộ Tài chính được thực hiện một trong các trường hợp: a) tổ chức tư vấn định giá bị thu hồi Giấy phép hoạt động; thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể, phá sản; b) thay đổi ngành nghề kinh doanh và không còn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, chứng khoán, tư vấn tài chính và thẩm định giá; c) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính; d) các trường hợp khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý, giám sát của Nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xác định trị giá doanh nghiệp cổ phần hóa thì tổ chức tư vấn định giá .

Hàng năm, các tổ chức tư vấn định giá đã được Bộ Tài chính công nhận sẽ được xem xét, đánh giá để tiếp tục cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và ra quyết định về việc tổ chức tư vấn định giá bị loại khoải danh sách tổ chức tư vấn định giá. Danh sách tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ trong năm 2014 được Bộ Tài chính cung cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2012; thay thế Quyết định số 100/2007QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá. Các tổ chức tư vấn định giá hiện đang được cung cấp dịch vụ xác định trị giá doanh nghiệp cổ phần hóa theo các quyết định của Bộ Tài chính được phép cung cấp dịch vụ này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Minh Tụ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article