Việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp là giải pháp quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2012, nhận định về tình hình kinh tế-xã hội, Chính phủ đã thống nhất đánh giá: tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra, trong khi lãi suất cho vay vẫn còn cao. Các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng. Chỉ số tồn kho tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, sức mua thị trường trong nước tăng chậmChính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung khẩn trương khắc phục những khó khăn, thách thức hiện nay, thúc đy sản xut kinh doanh phát trin; tiếp tục thực hiện nht quán mục tiêu kim chế lạm phát,n định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2012 và những năm tiếp theo.

Chính phủ thống nhất nhận định việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp là giải pháp quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Cần quy định rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ,y ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; làm rõ vai trò, trách nhiệm của bộ quản lý ngành, bộ tng hợp trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Chính phủ giao các bộ quản lý ngành, căn cứ kết quả tổng kết 10 năm tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015, rà soát và có phương án tổ chức lại các Tập đoàn, Tổng công ty cho phù hợp với thực trạng, thị trường, năng lực quản trị, tài chính và yêu cầu nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả, làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, trình Thủ tưng Chính phủ trong tháng 8 năm 2012.

Mời độc giả quan tâm xem toàn văn Nghị quyết số 37/NQ-CP  Phiên họp thường kỳ Chính phủ Tháng 7 năm 2012.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article