Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại tại Thông tư số 19/2012/TT-BCT.

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại tại Thông tư số 19/2012/TT-BCT.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm các chỉ tiêu quản lý Nhà nước (về công nghiệp, công nghiệp địa phương, an toàn công nghiệp, môi trường công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại, quản lý thị trường, thương mại điện tử), chỉ tiêu quản lý doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ.

Các chỉ tiêu về thương mại điện tử gồm có số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử ở mức độ hoàn chỉnh, số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử, số thương nhân có kết nối internet, số thương nhân triển khai ứng dụng phần mềm tác nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử, số thương nhân có website, số thương nhân sử dụng email thường xuyên trong hoạt động kinh doanh, số thương nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, số thương nhân áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ thông tin và thương mại điện tử, chi phí ứng dụng công nghệ thông tin, số thương nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, số thương nhân đặt hàng trực tuyến…

Các chỉ tiêu quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ gồm có nhóm chỉ tiêu tài chính (vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, doanh thu thuần, nộp ngân sách nhà nước), nhóm chỉ tiêu về lao động và thu nhập, nhóm chỉ tiêu về đầu tư, nhóm chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article