Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh sách thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Quyết định số 873/QĐ-TTg.

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh sách thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Quyết định số 873/QĐ-TTg.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Hội đồng). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh là Phó Chủ tịch thường trực. Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao là Phó Chủ tịch Hội đồng.  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương là Ủy viên Thường trực Hội đồng

Các thành viên khác là đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, hội, doanh nghiệp, chuyên gia, tập đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng có 01 (một) đại diện tham gia Hội đồng (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tô Hoài Nam).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article