Nghị quyết 26/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 7 năm 2012 xác định đến năm 2015, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và tài sản của nhà nước.

Đó là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 26/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 7 năm 2012.

Nghị quyết xác định: Từ nay đến năm 2015, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và tài sản của nhà nước.

Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước là một nội dung quan trọng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có đề án thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính (bao gồm cả các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đối với lĩnh vực đầu tư có khả năng mất vốn thì khẩn trương lập phương án thoái vốn phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét từng trường hợp cụ thể.

Đối với các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả hoặc gặp khó khăn tạm thời thì xem xét, tạo điều kiện để phát triển và tính toán thời điểm thoái vốn sao cho có hiệu quả nhất, theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

Chính phủ nhấn mạnh, việc thoái vốn cần có phương án, lộ trình cụ thể, gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp đối với từng Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều rủi ro như: bất động sản, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm...

Chính phủ giao Bộ Tài chính cử kiểm soát viên tại các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước để theo dõi, giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

Cũng tại Nghị quyết số 26/NQ-CP nêu trên, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; xây dựng các đề án thành phần của tái cơ cấu nền kinh tế, gắn kết với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện và nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý phát triển theo quy hoạch, bảo đảm sự kết hợp giữa quy hoạch ngành với quy hoạch vùng./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article