Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 (Quy hoạch) vừa được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 (Quy hoạch) vừa được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Về mục tiêu phát triển, Quy hoạch nêu lên 4 mục tiêu phát triển về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, về an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Một số ngành và lĩnh vực chủ yếu được quy hoạch phát triển là ngành công nghiệp; khu vực dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phát triển đồng bộ, cân đối và đi trước về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; khoa học và công nghệ; các lĩnh vực xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh quốc phòng.

Theo Quy hoạch, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ  được đẩy mạnh phát triển. Phát triển công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin trở thành ngành mũi nhọn, đồng bộ cả phần cứng và phần mềm. Các ngành công nghiệp chủ lực như khai thác dầu khí, điện tử và sản xuất phần mềm, công nghiệp vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, giầy da, nhựa được tiếp tục đẩy mạnh phát triển. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm khu vực dịch vụ khoảng 11-11,5% giai đoạn 2011-2015 và 10,5%-11% giai đoạn 2016-2020, nâng tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP của vùng lên trên 44% năm 2020.

Các giải pháp thực hiện Quy hoạch bao gồm giải pháp về huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh sự phối hợp gắn kết giữa địa phương trong và ngoài vùng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính, tăng cường hợp tác và phát triển thị trường.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article