Ngày 03/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Ngày 03/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam:

- Rà soát ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và ngành nghề phụ trợ, ngành nghề không cần thiết thì loại bỏ cho phù hợp.

- Rà soát thật kỹ các công ty con, công ty liên kết; những công ty nào hoạt động có hiệu quả thì giữ lại; những công ty hoạt động không có hiệu quả thì cần xem xét nguyên nhân, phân tích đánh giá để từ đó có biện pháp xử lý cụ thể. Từ đó, xác định lại các lĩnh vực, dự án cần đầu tư. Các dự án đầu tư nếu không liên quan đến ngành nghề chính thì thực hiện thoái vốn. Những dự án đầu tư vào lĩnh vực khác ngoài ngành nghề chính trên cơ sở lợi thế sẵn có về tài sản, đất đai của Tổng công ty thì cân nhắc kỹ khi tiếp tục thực hiện. Mặc khác, cần chú ý đến việc mở rộng, đầu tư phát triển trồng rừng và chế biến các sản phẩm từ rừng trồng.

-  Tiếp tục duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đến 2015; rà soát các công ty con hiện đang là công ty TNHH một thành viên, có cần giữ nguyên 100% vốn nhà nước không hay nên thực hiện thí điểm cổ phần hóa.

- Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với các khu rừng giống (giữ hộ nhà nước) tại các công ty giống thuộc Tổng công ty, đồng thời cần đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý những tồn tại, vướng mắc khi thực hiện tái cơ cấu.

Mời độc giả xem toàn văn Ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp thẩm định phương án tái cơ cấu Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Thông báo số 3396/TB-BNN-ĐMDNngày 19/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article