Kết luận tại cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường II (Tổng công ty), Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng công ty xây dựng lại Phương án tái cơ cấu, trong đó cần xác định định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty và vai trò, vị trí, khả năng cạnh tranh của Tổng công ty với các doanh nghiệp khác.

Kết luận tại cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường II (Tổng công ty), Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng công ty xây dựng lại Phương án tái cơ cấu, trong đó cần xác định định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty và vai trò, vị trí, khả năng cạnh tranh của Tổng công ty với các doanh nghiệp khác.

Về tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần xác định ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề kinh doanh phụ trợ, có liên quan và loại bỏ những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, không phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính. Cần rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ (các phòng ban, chi nhánh và đơn vị trực thuộc) để công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả; có kế hoạch đào tạo, trẻ hóa nguồn nhân lực.

Về tái cơ cấu đầu tư và tài chính: Tổng công ty cần rà soát, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đang đầu tư. Đối với dự án đầu tư không hiệu quả, không phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính cần xem xét kỹ để cắt giảm, thoái vốn phù hợp với quy định; có thể thực hiện liên doanh liên kết để phát triển thêm ngành nghề sản xuất như đường tinh luyện, bánh kẹo cao cấp…; cân nhắc kỹ hướng phát triển đối với dự án sản xuất giống mía.

Việc thoái vốn, bán bớt một phần vốn nhà nước ở các công ty con, công ty liên kết cần xem xét thận trọng, có lộ trình cụ thể, kế hoạch phù hợp và phương án sử dụng hiệu quả tiền thu từ việc thoái vốn. Tổng công ty cần xem xét để đề xuất việc tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, kho tàng hiện có để phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao và được phép đầu tư vào những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía đường đang hoạt động có hiệu quả.

Toàn văn Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về phương án tái cơ cấu Tổng công ty Mía đường II được đăng tải tại Thông báo số 3398/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 19 tháng 7 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article