UBND tỉnh An Giang có Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012,  quy định nội dung chi và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Anh Giang.

Ngày 31 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh An Giang có Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Anh Giang.

Nội dung chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP  ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

UBND quy định một số mức chi có tính chất đặc thù để triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp như: chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật (bằng văn bản) cho doanh nghiệp (400.000 đồng/lần); chi xây dựng đề cương chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng nội dung chương trình, xây dựng báo cáo chương trình; chi bồi dưỡng cho luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 30.000 đồng/giờ tư vấn.

Các mức chi khác thực hiện theo khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện mức chi trên từ Ngân sách nhà nước; đóng góp của các doanh nghiệp và từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article