Các tổ chức, cá nhân chế tạo máy móc, thiết bị theo danh mục được nêu tại Thông tư số 28/2012/TT-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự xác định giá trị sản xuất trong nước đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định và công bố để được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Các tổ chức, cá nhân chế tạo máy móc, thiết bị theo danh mục được nêu tại Thông tư số 28/2012/TT-BNN   ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntự xác định giá trị sản xuất trong nước đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định và công bố để được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. C ác dự án đầu tư máy móc, nhà xưởng để chế tạo máy nông nghiệp theo Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định điều kiện kỹ thuật và tính khả thi của dự án. 

Các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm: được vay vốn và hỗ trợ lãi suất (theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản); được áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển theo khoản 1 Điều 2 của Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ; được áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển theo khoản 2 Điều 1 của Quyết định 65/2011/QĐ-TTg.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 8năm 2012 và thay thế Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số  63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article