Ngày 27 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 tại Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg.

Ngày 27 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 tại Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg.

Một số chỉ tiêu phát triển cụ thể đến năm 2020 của Quy hoạch được xác định như sau:

Tỷ lệ đường dây thuê bao cố định 20-25 đường/100 dân;

Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định 15- 20 thuê bao/100 dân, tỷ lệ thuê bao băng rộng di động 35-40 thuê bao/100 dân;

Phủ song thông tin di động đến trên 95% dân số cả nước, các tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm trọng yếu kinh tế, quốc phòng, an ninh;

Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2-1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15-17 tỷ USD, chiếm khoảng 6-7% GDP.

Nhằm phát triển thị trường, Quy hoạch xác định phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông thông qua chính sách cấp phép kinh doanh viễn thông và từng bước cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối. Cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhận các doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành 03-04 tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông có đủ năng lực, điều kiện mở rộng kinh doanh và đầu tư ra thị trường nước ngoài.

Quy hoạch xác định tiến hành cổ phẩn hóa và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp viễn thông mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông; hoàn thành việc tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong hoạt động viễn thông nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển và khai thác hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng viễn thông băng thông rộng.

Thực hiện Quy hoạch, các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông cần xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới, dịch vụ viễn thông của mình phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông; đầu tư, nâng cấp và mở rộng mạng viễn thông; tăng cường dự phòng dung lượng truyền dẫn, trang thiết bị quan trọng trên mạng lưới.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article