Ngày 19 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có Quyết định số 19/2012/QĐ-UBNDban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu khi thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, Cục thuế và Công an tỉnh Bến Tre có trách nhiệm tuân thủ các  quy định tại Quyết định nói trên trong quá trình giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, thời hạn giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có khắc con dấu và 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới không khắc con dấu và hồ sơ thay đổi doanh nghiệp. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan có trách nhiệm giải quyết cơ chế một cửa liên thông trong việc thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article