Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Thông báo số 3232/TB-BNN-ĐMDN ngày 6 tháng 7 năm 2012 Kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Thông báo số 3232/TB-BNN-ĐMDN ngày 6 tháng 7 năm 2012 Kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phương án cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Tổng công ty).

Theo đó, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam là doanh nghiệp có tiềm năng lớn nhất trong số các tổng công ty 90 thuộc Bộ.  Tái cơ cấu Tổng công ty chính là dịp Tổng công ty tự chấn chỉnh, điều chỉnh lại hoạt động cho phù hợp với các chính sách của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của nền kinh tế.

Để hoàn chỉnh phương án tái cơ cấu, Tổng công ty cần lưu ý: i) rà soát ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và ngành nghề phụ trợ còn lại thì loại bỏ, trong đó tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính sách và chú ý đến việc tiêu thụ nội địa. Do việc chế biến, sản xuất khó khăn vì không có nguồn nguyên liệu, cần hướng Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội (công ty con của Tổng công ty) vào đầu tư kinh doanh nội địa (hoặc có thể nhập nguyên liệu chế biến, sản xuất hàng giá trị gia tăng để tái xuất); ii) xác định lại các lĩnh vực, dự án cần đầu tư. Các dự án đầu tư nếu không liên quan đến ngành nghề chính thì thực hiện thoái vốn. Những dự án đầu tư vào lĩnh vực khác ngoài ngành nghề chính nếu có hiệu quả và phù hợp thì Tổng công ty thực hiện liên doanh, liên kết. cần xếp thứ tự ưu tiên cho việc đầu tư để tăng năng lực Công ty mẹ và tổ hợp mẹ - con. Điển hình đối với Công ty cổ phần Thủy sản Năm Căn (công ty con), đây là công ty rất thuận lợi vì nằm trong trung tâm vùng nguyên liệu nhưng trình độ quản lý yếu kém và máy móc rất lạc hậu, Tổng công ty cần có chiến lược, định hướng phù hợp; iii) hướng tới liên kết với nông dân để có nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định; iv) đối với những đơn vị quá nhỏ, vốn nhà nước ít (vài chục triệu đồng) Tổng công ty nên thoái hết để giảm đầu mối quản lý. Những đơn vị lớn mà hoạt động không hiệu quả Tổng công ty cần xem xét lại và thay đổi cho phù hợp. Lưu ý đến những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả nhưng có lợi thế.

Một trong những kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp thẩm định là kiến nghị cho phép Tổng công ty được tham gia làm cổ đông chiến lược tại Công ty thuốc Thú ý Trung ương và Xí nghiệp Thuốc Thú y Trung ương. Tổng công ty có ngành nghề thuốc thú y thủy sản và thuốc thú y là cùng một nhóm đối tượng. Hơn nữa hai đơn vị này còn có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước nên rất thuận lợi trong kinh doanh khi cổ phần hóa (dự kiến năm 2013).

Độc giả có thể xem toàn văn Kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp thẩm định Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tại Thông báo số 3232/TB-BNN-ĐMDN ngày 6 tháng 7 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article