Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về việc quản lý tiền chất thuốc nổ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; điều kiện kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; nội dung và thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; việc cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; Trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng.

Theo Nghị định, cơ quan quản lý chuyên ngành vật liệu nổ công nghiệp thuộc Bộ Công Thương cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và Giấy phép dịch vụ nổ mìn; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức là doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do các Bộ, ngành Trung ương hoặc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp hoạt động dầu khí, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền Sở Công Thương tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức còn lại, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp quy định tại điểm 1 mục 13 Điều 1 Nghị định số 54/2012/NĐ-CP đã được cổ phần hóa mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối, khi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương cấp trước đây đã hết hạn.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo mẫu quy định; b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, yêu cầu quy định tương ứng với loại hoạt động đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2012. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại Giấy phép.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article