Chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải kết luận Nghị định số 84/2009/NĐ-CP được thực thi là căn cứ quan trọng để thực hiện quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ  về kinh doanh xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP được thực thi là căn cứ quan trọng để thực hiện quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bước đầu hình thành môi trường kinh doanh xăng dầu cạnh tranh, minh bạch hơn; Quỹ Bình ổn giá đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu ổn định giá xăng dầu và tạo lập tần suất điều chỉnh giá phù hợp với yêu cầu thực tế của quản lý giá cả, thị trường.

- Tuy nhiên, một số nội dung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP chưa thể tổ chức triển khai thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện; một số quy định về yếu tố cấu thành giá cơ sở đã lạc hậu so với thực tế; công tác quản lý chất lượng, đo lường xăng dầu, chống đầu cơ, găm hàng đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; cơ chế phối hợp trong điều hành giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa hiệu quả; việc cung cấp thông tin về điều hành giá xăng dầu đến xã hội, nhân dân chưa kịp thời, đầy đủ, chưa tạo đồng thuận cao trong xã hội đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu :

- Kiên trì thực hiện nhất quán chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

- Bộ Tài chính điều chỉnh quy định về chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức, hoa hồng đại lý theo thẩm quyền cho phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.

- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét cụ thể tình hình, nguyên nhân lỗ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để xử lý theo quy định của pháp luật (công văn số 3573/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ).

- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương khẩn trương ban hành quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng xăng dầu trong từng khâu của hệ thống phân phối xăng dầu. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, diễn biến thị trường, giá cả xăng dầu, công tác điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu để định hướng đúng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội v.v…

Độc giả có thể xem toàn văn Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu tại Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 19/7/2012 của Văn phòng Chính phủ.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article